Notaris Lenderink Oprichten Maatschap

Oprichten Maatschap

Een maatschap is een samenwerking tussen twee of meer personen, die een gezamenlijk doel nastreven. De maatschapsvorm wordt veel gebruikt door vrije beroepsbeoefenaren (bijvoorbeeld artsen, accountants en notarissen). Ook in de agrarische sector komt de maatschap veel voor. De maatschap ontstaat door een overeenkomst tussen de maten. Deze overeenkomst hoeft niet bij een notariële akte aangegaan te worden, maar het is wel verstandig om de afspraken met de accountant en de notaris te bespreken. In principe is iedere maat bevoegd om namens de maatschap beheershandelingen (handelingen die tot de normale gang van zaken van de maatschap horen) te verrichten, tenzij uitdrukkelijk iets anders is afgesproken. Beschikkingshandelingen ( handelingen buiten de normale gang van zaken) mogen alleen door de maten gezamenlijk worden gedaan. Ieder van de maten is voor een gelijk deel aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Heeft een maat in strijd met zijn bevoegdheid gehandeld, dan zijn de andere maten in principe niet aansprakelijk. Als een maat aansprakelijk is, is hij zowel met zijn maatschapvermogen als zijn privévermogen aansprakelijk.

Aanbevolen links